Regulamin i polityka prywatności

Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.ninaskidan.com. („Serwis”) przez konsumenta, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa (dalej również jako „Klient”). Serwis umożliwia składanie na odległość zamówień na biżuterię zaprojektowaną i wykonaną przez Ninę Skidan.

  1. Sklep internetowy www.ninaskidan.com (zwany dalej sklepem) prowdzony jest przez: Stanisława Mączewskiego z siedzibą w Raciążu, Pęsy 5, 09-140, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gosp. , NIP 5671703116
  2. Wszystkie produkty oferowane przez sklep są nowe, pozbawione wad prawnych i fizycznych.
   Każdy wyrób jest zarejestrowany w Państwowym Urzędzie Probierczym oraz posiada wszystkie właściwe cechy.
  3. Ekspozycja internetowa sklepu nie stanowi oferty w myśl art. 661 Ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r – Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie do prowadzenia negocjacji. Stan związania ofertą następuje w momencie potwierdzenia zamówienia przez sklep.
   Właściwości i parametry towarów zawarte są w opisie produktu. Prosimy Klientów, by mieli na uwadze, że każdy z oferowanych wyrobów jubilerskich jest wykańczany ręcznie i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy takiego samego towaru. Kamienie szlachetne i półszlachetne zawarte w biżuterii są niepowtarzalne i mogą różnić się od siebie stopniem nasycenia barwy, rozmieszczeniem inkluzji, odcieniem (szczególnie dotyczy to kamieni kolorowych, tj. szafirów, turmalinów, rubinów, agatów itd). Biżuteria prezentowana na zdjęciach jest niewielkich rozmiarów, a jej zdjęcia prezentowane w serwisie mają charakter informacyjny. Informujemy także, że na wygląd towarów ma wpływ rozmiar i ustawienie parametrów monitora.
  4. Sklep internetowy umożliwia następujące sposoby płatności:
   a) Przelew bankowy na konto mBank 20 1140 2004 0000 3802 4566 2199
   b) PayPal
   c) szybka płatność przez Tpay
  5. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, lub na życzenie Klienta faktura VAT. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W przypadku uszkodzeń paczki Kupujący powinien spisać protokół szkodowy w obecności kuriera, który ułatwi dochodzenie ewentualnych roszczeń. Kupujący ma możliwość wyboru innej formy dostawy (przewoźnika) niż oferowane na Stronie Sklepu internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kupującym.

   Uwaga! Zamówienie produktu jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty. Ze względu na zindywidualizowaną procedurę realizacji zamówień oraz czas realizacji, po złożeniu zamówienia, towar nie podlega zwrotowi ani nie ma odstępu od umowy i zwrotu środków. Wyjątkiem jest reklamacja ze względu na wadę towaru lub otrzymanie niewłaściwego przedmiotu. Bardzo prosimy naszych Klientów o przemyślane zakupy.

  6. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument dokonując zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki. Wystarczy wysłanie w tym terminie oświadczenia pocztą lub mailem. Prawa i obowiązki stron związane z realizacją ww. uprawnienia uregulowane są w przepisach powołanej wyżej ustawy.”
  7. Procedura reklamacyjna jest przeprowadzana zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Sklep odpowiada za niezgodność towaru jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.
  8. Reklamację należy składać pisemnie na adres sklepu: Pęsy 5, 09-140 Raciąż lub za pośrednictwem adresu mailowego contact@ninaskidan.com. Sklep ustosunkuje do reklamacji w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia. Reklamowany towar należy wysłać na adres: Pęsy 5, 09-140 Raciąż.
  9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w terminie 7 dni od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane są na dotychczasowych zasadach.
  10. Spory wynikłe na tle stosowania niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe wg przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964 – Kodeks Postępowania Cywilnego.
  11. Rejestracja na stronie www.ninaskidan.com polega na dobrowolnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.ninaskidan.comStosuje się tutaj odpowiednio przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku, Ustawę o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883), jak również Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
  12. Użytkownik może zawrzeć umowę obsługi konta Zarejestrowanego Użytkownika.Zawarcie umowy obsługi konta Zarejestrowanego Użytkownika następuje z chwilą uzupełnienia i przesłania (kliknięcie przycisku „Zakładam konto”) formularza rejestracyjnego klienta, dostępnego w serwisie www.ninaskidan.com. Przesłanie formularza rejestracyjnego możliwe jest tylko i wyłącznie w wypadku gdy wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe zostały prawidłowo wypełnione, a treść Regulaminu strony jest zaakceptowana.Podanie danych wymienionych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne.Zawierając umowę Użytkownik oświadcza, iż wszelkie podane przez niego dane są prawdziwe.Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem strony www.ninaskdian.com i akceptuje wszystkie postanowienia oraz zobowiązuje się do korzystania z serwisu w sposób zgodny z prawem i postanowieniami Regulaminu oraz nienaruszania przy tym praw osób trzecich ani dobrych obyczajów.

   Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w poufności hasła pozwalającego na dostęp do jego konta.
   Umowa obsługi konta Zrejestrowanego Użytkownika może być rozwiązana przez każdą z jej stron, bez podania przyczyny z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

  13. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika są przetwarzane przez firmę Stanisław Mączewski z siedzibą w Raciążu, Pęsy 5, 09-140, która jest ich Administratorem.Dane osobowe podane przez Użytkownika na stronie www.ninaskidan.com są przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora w ramach strony ninaskidan.com, w szczególności prowadzenia i obsługi konta oraz umożliwienia złożenia i realizacji zamówień za pośrednictwem strony ninaskidan.com. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024) oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i adresowych.Każdy Użytkownik po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać, przeglądać, edytować lub usuwać.Rejestracja na stronie www.ninaskidan.com przewiduje dobrowolne uzupełnienie formularza rejestracyjnego, w zakresie, którego wyróżnia się pola obowiązkowe oraz dobrowolne. Pola obowiązkowe są niezbędne do przetworzenia określonego zapytania lub realizacji złożonego zamówienia. Pola dobrowolne są wykorzystywane do optymalizacji oferty serwisowej i ewentualnie do celów statystycznych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny aczkolwiek niezbędny dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.

   Użytkownik może otrzymywać drogą elektroniczną materiały o charakterze marketingowym, jeśli wyrazi na to zgodę.

   Dla własnego bezpieczeństwa Użytkownik powinien wylogować się ze strony po zakończeniu użytkowania. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem dokonanej operacji.

Polityka Prywatności

Celem polityki prywatności jest określenie działań podejmowanych przez firmę Stanisław Mączewski w zakresie ochrony przetwarzanych danych osobowych.

Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, korespondencji z administratorem strony ninaskidan.com oraz inne dane osobowe zebrane w trakcie korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych za pośrednictwem strony nianskidan.com są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.), ustawie z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

   1. Stanisław Mączewski Pęsy 5, Raciąż, 09-140, NIP 5671703116, adres email kontakt@ninaskidan.com jest administratorem w rozumieniu RODO. Oznacza to, że Stanisław Mączewski ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
   2. Administrator informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting strony www.ninaskidan.com, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, biura rachunkowe dla celów rozliczeń finansowych oraz operatorzy płatności.
    Kupujący, składając zamówienie wyraża zgodę na udostępnienie Sprzedającemu danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu celem doprowadzenia do finalizacji umowy sprzedaży.
    Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
   3. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem strony ninaskidan.com są przekazywane firmie Stanisław Mączewski bezpośrednio przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online, a także w trakcie kontaktu email. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem strony ninaskidan.com. Bez podania wymaganych przez Administratora danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.
   4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.
    Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przez Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń.
    Jednocześnie, w celu podatkowym będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Stanisław Mączewski zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
   6. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest realizacja usług oferowanych za pośrednictwem strony ninaskidan.com. Dane osobowe podane w korespondencji z Administratorem są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi i możliwości dostarczenia zamówionego produktu.

Administrator na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

Poniżej opisaliśmy najczęstsze działania na danych osobowych oraz rodzaj danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w związku z korzystaniem z usług firmy Stanisław Mączewski.

Konto Zarejestrowanego Użytkownika: Administrator przetwarza dane Użytkowników podane w procesie utworzenia konta. Takie dane obejmują imię i nazwisko Użytkownika, numer telefonu, jego adres email oraz adres do wysyłki zamówienia.

Formularz Zamówienia: Administrator przetwarza dane Kupującego podane w formularzu zamówienia, w przypadku zamówień składanych z pominięciem rejestracji konta Użytkownika. Takie dane obejmują imię i nazwisko Kupującego, numer telefonu, jego adres email oraz adres do wysyłki zamówienia.

Transakcje: Stanisław Mączewski w ramach strony ninaskidan.com może przetwarzać informacje stanowiące dane osobowe, umożliwiające Kupującemu dokonywanie płatności za usługi świadczone przez Stanisław Mączewski w ramach strony ninaskidan.com.

Obsługa Użytkownika: Stanisław Mączewski w ramach strony ninaskidan.com, może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) dane osobowe kontaktujących się z Stanisław Mączewski. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji np. udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, ale też do zrealizowania próśb. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Zarejestrowanego Użytkownika.

Dane gromadzone przez stronę www.ninaskidan.com jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP.

Konkursy: Dane osobowe Użytkowników (w szczególności dane kontaktowe), którzy wezmą udział w konkursie, mogą być wykorzystywane przez Stanisław Mączewski do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie.

Akcje promocyjne: Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych, są przetwarzane przez Stanisłąw Mączewski zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z daną promocją. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach w taki sam sposób, w jaki przystąpił do konkursu lub promocji.