Regulamin i polityka prywatności

Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.ninaskidan.com. („Serwis”) przez konsumenta, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa (dalej również jako „Klient”). Serwis umożliwia składanie na odległość zamówień na biżuterię zaprojektowaną i wykonaną przez Ninę Skidan.

  1. Sklep internetowy www.ninaskidan.com (zwany dalej sklepem) prowadzony jest przez: Stanisława Mączewskiego z siedzibą w Raciążu, Pęsy 5, 09-140, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gosp. , NIP 5671703116, REGON 140654612.
  2. Wszystkie wzory biżuterii w zakładce „sklep” są wzorami firmowymi. Pracownia nie prowadzi sprzedaży hurtowej czy detalicznej gotowych wyrobów, lecz umożliwia złożenie zamówienia na konkretny wzór biżuterii wraz z możliwą spersonalizowaną modyfikacją przez Klienta oraz wykonuje zamówienie w terminie podanym pod każdym wzorem po wcześniejszym opłaceniu zamówienia. Każdy wyrób przed wysłaniem do Klienta jest rejestrowany w Państwowym Urzędzie Probierczym oraz posiada wszystkie właściwe cechy. Na każdy wykonany wyrób jest wystawiany paragon oraz certyfikat firmowy.
  3. Właściwości i parametry wyrobów zawarte są w opisie produktu. Prosimy Klientów, by mieli na uwadze, że każdy z oferowanych wyrobów jubilerskich jest wykończony ręcznie i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy takiego samego produktu. Kamienie szlachetne i półszlachetne zawarte w biżuterii są niepowtarzalne i mogą różnić się od siebie stopniem nasycenia barwy, rozmieszczeniem inkluzji, odcieniem (szczególnie dotyczy to kamieni kolorowych, tj. szafirów, turmalinów, rubinów, agatów itd). Biżuteria prezentowana na zdjęciach jest niewielkich rozmiarów, a jej zdjęcia prezentowane w serwisie mają charakter informacyjny. Informujemy także, że na wygląd towarów ma wpływ rozmiar i ustawienie parametrów monitora.
  4. Strona ninaskidan.com umożliwia następujące sposoby płatności:
   a) Przelew bankowy na konto firmowe mBank 20 1140 2004 0000 3802 4566 2199
   b) PayPal
   c) szybka płatność przez Tpay
   d) szybka płatność przez Paynow- Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
   – Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
   Mastercard and Visa
   – Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności
  5. Dostawa następuje na adres wskazany przez Zamawiającego w formularzu zamówienia. Wyrób jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W przypadku uszkodzeń paczki Zamawiający powinien spisać protokół szkodowy w obecności kuriera, który ułatwi dochodzenie ewentualnych roszczeń. Zamawiający ma możliwość wyboru innej formy dostawy (przewoźnika) niż oferowane na stronie ninaskidan.com. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Wykonawcę przewoźnikowi spoczywa na Zamawiającym.
  6. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów, Zamawiający dokonując zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki. Wystarczy wysłanie w tym terminie oświadczenia pocztą lub mailem. Prawa i obowiązki stron związane z realizacją ww. uprawnienia uregulowane są w przepisach powołanej wyżej ustawy. Wyjątek stanowią zamówienia spersonalizowane. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
  7. Uwaga! Zamówienie na wykonanie wyrobu jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty. Ze względu na zindywidualizowaną procedurę realizacji zamówień spersonalizowanych oraz czas realizacji, po złożeniu zamówienia, towar nie podlega zwrotowi ani nie ma odstępu od umowy i zwrotu środków. Wyjątkiem jest reklamacja ze względu na wadę towaru lub otrzymanie niewłaściwego wyrobu. Bardzo prosimy naszych Klientów o przemyślane zamówienia.
  8. Procedura reklamacyjna jest przeprowadzana zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 30 dni od stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Pracownia odpowiada za niezgodność wyrobu jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego wyrobu Zamawiającemu.
  9. Każdy produkt jest objęty rękojmią. Reklamację w ramach rękojmi należy składać pisemnie na adres sklepu: Pęsy 5, 09-140 Raciąż lub za pośrednictwem adresu mailowego kontakt@ninaskidan.com. Pracownia ustosunkuje do reklamacji w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia. Reklamowany towar należy wysłać na adres: Pęsy 5, 09-140 Raciąż po wcześniejszym uzgodnieniu z Pracownią.
  10. Pracownia zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w terminie 7 dni od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane są na dotychczasowych zasadach.
  11. Spory wynikłe na tle stosowania niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe wg przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964 – Kodeks Postępowania Cywilnego.
  12. Dane osobowe przekazywane przez Zamawiającego są przetwarzane przez firmę Stanisław Mączewski z siedzibą w Raciążu, Pęsy 5, 09-140, która jest ich Administratorem. Dane osobowe podane przez Zamawiającego na stronie ninaskidan.com są przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora w ramach strony ninaskidan.com, w szczególności umożliwienia złożenia i realizacji zamówień za pośrednictwem strony ninaskidan.com. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024) oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Strona ninaskidan.com przewiduje dobrowolne uzupełnienie formularza zamówienia, w zakresie, którego wyróżnia się pola obowiązkowe oraz dobrowolne. Pola obowiązkowe są niezbędne do przetworzenia określonego zapytania lub realizacji złożonego zamówienia. Pola dobrowolne są wykorzystywane do optymalizacji oferty serwisowej i ewentualnie do celów statystycznych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny aczkolwiek niezbędny dla realizacji zamówienia.Zamawiający może otrzymywać drogą elektroniczną materiały o charakterze marketingowym, jeśli wyrazi na to zgodę.

Polityka Prywatności

Celem polityki prywatności jest określenie działań podejmowanych przez firmę Stanisław Mączewski w zakresie ochrony przetwarzanych danych osobowych.

Wszelkie dane osobowe, które Zamawiający wprowadzi do formularza zamówienia, korespondencji z administratorem strony ninaskidan.com oraz inne dane osobowe zebrane w trakcie korzystania przez Zamawiającego z usług oferowanych za pośrednictwem strony nianskidan.com są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.), ustawie z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

   1. Stanisław Mączewski Pęsy 5, Raciąż, 09-140, NIP 5671703116, REGON 140654612, adres email kontakt@ninaskidan.com jest administratorem w rozumieniu RODO. Oznacza to, że Stanisław Mączewski ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
   2. Administrator informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting strony www.ninaskidan.com, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, biura rachunkowe dla celów rozliczeń finansowych oraz operatorzy płatności.
    Zamawiający, składając zamówienie wyraża zgodę na udostępnienie Wykonawcy danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu celem doprowadzenia do finalizacji realizacji zamówienia.
    Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
   3. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem strony ninaskidan.com są przekazywane firmie Stanisław Mączewski bezpośrednio przez Zamawiającego poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online, a także w trakcie kontaktu email. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem strony ninaskidan.com. Bez podania wymaganych przez Administratora danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.
   4. Zamawiający ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.
    Zamawiający ma również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Zamawiający ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Zamawiającego przez Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Zamawiającego. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń.
    Jednocześnie, w celu podatkowym będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Stanisław Mączewski zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
   6. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest realizacja usług oferowanych za pośrednictwem strony ninaskidan.com. Dane osobowe podane w korespondencji z Administratorem są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi i możliwości dostarczenia zamówionego produktu.

Administrator na podstawie udzielonej przez Zamawiającego dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Zamawiającego.

Poniżej opisaliśmy najczęstsze działania na danych osobowych oraz rodzaj danych osobowych Zamawiających przetwarzanych w związku z korzystaniem z usług firmy Stanisław Mączewski.

Formularz Zamówienia: Administrator przetwarza dane Zamawiającego podane w formularzu zamówienia, takie dane obejmują imię i nazwisko Zamawiającego, numer telefonu, jego adres email oraz adres do wysyłki zamówienia.

Transakcje: Stanisław Mączewski w ramach strony ninaskidan.com może przetwarzać informacje stanowiące dane osobowe, umożliwiające Zamawiającemu dokonywanie płatności za usługi świadczone przez Stanisław Mączewski w ramach strony ninaskidan.com.

Obsługa Zamawiającego: Stanisław Mączewski w ramach strony ninaskidan.com, może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) dane osobowe kontaktujących się z Stanisław Mączewski. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji np. udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, ale też do zrealizowania próśb.

Dane gromadzone przez stronę. Strona ninaskidan.com jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP.

PLIKI COOKIES: Zgodami na wykorzystywanie plików cookies można zarządzać za pośrednictwem ustawień prywatności na swojej przeglądarce internetowej. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci dopuszczają umieszczanie określonego rodzaju plików cookies na takim urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. W ten sposób również zgoda wyrażona na korzystanie z tej technologii może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana (zablokowanie zapisywania ciasteczek w przyszłości). Możliwe jest również zablokowanie ciasteczek podmiotów trzecich z jednoczesną akceptacją plików cookies pochodzących bezpośrednio od ninaskidan.com. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. Należy pamiętać, że rezygnacja z plików cookies będzie dotyczyła wyłącznie konkretnej przeglądarki. Oznacza to, że te same działania będą musiały zostać podjęte w przypadku każdej innej przeglądarki używanej na tym samym lub innym urządzeniu.

Akcje promocyjne: Dane kontaktowe Zamawiających, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych, są przetwarzane przez Stanisłąw Mączewski zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z daną promocją. Zamawiający w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach w taki sam sposób, w jaki przystąpił do konkursu lub promocji.